جدول قیمت مرسا

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. جدول قیمت مرسا
تا 1000 مشترک
پرداخت ماهانه / رایگان
شما میتوانید برای ثبت مشترکان خود تا هزار نفر بصورت رایگان از سامانه مرسا استفاده کنید
تا 5000 مشترک
پرداخت ماهانه / 50000 تومان
شما میتوانید برای ثبت مشترکان خود تا 5000 نفر با پرداخت پنجاه هزار تومان/ماهانه از سامانه مرسا استفاده کنید
تا 10000 مشترک
پرداخت ماهانه / 100000 تومان
شما میتوانید برای ثبت مشترکان خود تا 10000 نفر با پرداخت صد هزار تومان/ماهانه از سامانه مرسا استفاده کنید
تا 15000 مشترک
پرداخت ماهانه / 150000 تومان
شما میتوانید برای ثبت مشترکان خود تا 15000 نفر با پرداخت صد و پنجاه هزار تومان/ماهانه از سامانه مرسا استفاده کنید
تا 20000 مشترک
پرداخت ماهانه / 200000 تومان
شما میتوانید برای ثبت مشترکان خود تا 20000 نفر با پرداخت دویست هزار تومان/ماهانه از سامانه مرسا استفاده کنید
تا 30000 مشترک
پرداخت ماهانه / 300000 تومان
شما میتوانید برای ثبت مشترکان خود تا 30000 نفر با پرداخت سیصد هزار تومان/ماهانه از سامانه مرسا استفاده کنید
تا 40000 مشترک
پرداخت ماهانه / 400000 تومان
شما میتوانید برای ثبت مشترکان خود تا 40000 نفر با پرداخت چهارصد هزار تومان/ماهانه از سامانه مرسا استفاده کنید
تا 50000 مشترک
پرداخت ماهانه / 500000 تومان
شما میتوانید برای ثبت مشترکان خود تا 50000 نفر با پرداخت پانصد هزار تومان/ماهانه از سامانه مرسا استفاده کنید
تا 60000 مشترک
پرداخت ماهانه / 600000 تومان
شما میتوانید برای ثبت مشترکان خود تا 60000 نفر با پرداخت ششصد هزار تومان/ماهانه از سامانه مرسا استفاده کنید
تا 70000 مشترک
پرداخت ماهانه / 700000 تومان
شما میتوانید برای ثبت مشترکان خود تا 70000 نفر با پرداخت هفتصد هزار تومان/ماهانه از سامانه مرسا استفاده کنید
تا 80000 مشترک
پرداخت ماهانه / 800000 تومان
شما میتوانید برای ثبت مشترکان خود تا 80000 نفر با پرداخت هشتصد هزار تومان/ماهانه از سامانه مرسا استفاده کنید
تا 90000 مشترک
پرداخت ماهانه / 900000 تومان
شما میتوانید برای ثبت مشترکان خود تا 90000 نفر با پرداخت نهصد هزار تومان/ماهانه از سامانه مرسا استفاده کنید
فهرست