جدول قیمت مرسا

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. جدول قیمت مرسا

جدول قیمت استفاده از سرویس مشارکت های مردمی مرسا براساس تعداد مشترک

تعداد مشترکقیمت(تومان)
۱۰۰۰رایگان
۳۰۰۰۸۵۰۰۰
۶۰۰۰۱۰۲۰۰۰
۱۰۰۰۰۱۱۹۰۰۰
۱۵۰۰۰۱۳۶۰۰۰
۲۰۰۰۰۱۵۳۰۰۰
۲۵۰۰۰۱۷۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۱۸۷۰۰۰
۳۵۰۰۰۲۰۴۰۰۰
۴۰۰۰۰۲۲۱۰۰۰
۴۵۰۰۰۲۳۸۰۰۰
۵۰۰۰۰۲۵۵۰۰۰
۶۰۰۰۰۲۷۲۰۰۰
۷۰۰۰۰۲۸۹۰۰۰
۸۰۰۰۰۳۰۶۰۰۰
۹۰۰۰۰۳۲۳۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰

جدول قیمت استفاده از سرویس مددکاری براساس تعداد مددجویان

تعداد مددجویانقیمت (تومان)
۵۰رایگان
۱۰۰۱۷۰۰۰
۱۵۰۳۴۰۰۰
۲۰۰۵۱۰۰۰
۲۵۰۶۸۰۰۰
۳۰۰۸۵۰۰۰
۳۵۰۱۰۲۰۰۰
۴۰۰۱۱۹۰۰۰
۴۵۰۱۳۶۰۰۰
۵۰۰۱۵۳۰۰۰
۶۰۰۱۷۰۰۰۰
۷۰۰۱۸۷۰۰۰
۸۰۰۲۰۴۰۰۰
۹۰۰۲۲۱۰۰۰
۱۰۰۰۲۳۸۰۰۰
۲۰۰۰۲۵۵۰۰۰

فهرست